Døves kirke:
Kvindeforeningen stiftet 21 februar 1907

Fru Jørgensen
Smaablade for døvstumme beskrev om Fru Jørgensen:
"Saa livskraftig og livsglad, Fru Jørgensen synes os alle skude hun allerede nu , i en alder af 33 aar og efter kun 6 aars ægteskab, gaa bort fra sit hjem med de fire smaa børn og fra den gerning, hun med saa stor lyst og iver havde taget op, som sin mands støtte og medarbejder blandt de døvstumme. Hvad hun i denne Egenskab har udrettet, er velkendt:Kvindeforeningens oprettelse Fjor og den nylige afholdt basar var for en væsentlig Del Fru Jørgensens Værk, desforuden syforeninen og afholdsforeningen og frem for alt Menigheds livet baade i Kirken og ved Menigihedsmøder"
Hun var gift med Præst J.Jørgensen.

Kvindeforeningen, som oprindelig hed

De døvstummes Kristelige Kvindeforening, blev stiftet d. 21 februar 1907.

I smaablade for døvstumme i april 1908 står det nøje beskrevet:

hvorfor Kvindeforening blev stiftet:

Kvindeforeningen er endnu en meget ung forening, kun et aar gammel. Den blev stiftet i februar 1907. Der havde vel allerede  i nogle aar eksisteret en "syforening", men  denne bestod kun i, at nogle døvstumme kvinder et Par gang om maaneden samledes i Præstegaarden (Døves kirken) for at sy tøj til de fattige. Den havde ingen love, ingen Bestyrelse, og man behøve heller ikke melde sig ind,saa om nogen egentlig " Forening" var der ikke Tale.Saa var det. at man ifjorfjor tænke paa  at henvende sig til " Børnehjælpsdagen"s  Komite for at ansøge om Tilskud, men at  dette netop strandede paa, at syforeningen ingen rigtig forening var.Dette blev den udvortes Andledning til Kvindeforeningens stiftelse, Tanken havde dog længe ligget i Luften. De døvstumme Kvinder havde jo netop da faaet Stemmeret i selve Døvstummeforening,og en ganske naturlig følge heraf var en Trang at slutte sig sammen. en 21. Februar 1907 sammenkaldtes da til et indledende møde, hvor man, efter at Fru M. Jørgensen havde fremsat tanken, vedtog at danne en forening med det særlig Formand at arbejde for de døvst. Kvinders interesser og hvori kun Kvinder kunde optages som Medlemmer.Paa et følgende møde, d.19. marts, vedtoges Love og til Bestyrelse valgtes:Fru J. Schioldann, Formand, Fru Jensen, Viceformand, Fru J. Jørgensen, kasserer, Fru Becker, sekkretær, Fru Olga Larsen og Fru A. Madsen. Møderne holdtes fremtidigt 1 gang om maaneden først i Kirkens Sakristi, senere, da Medlemstallet voksede, i Døvstummeforeningens Lokale i Brohusgade, som velvilligt overlades Kvindeforeningen uden betaling. Ved møderne holdtes foredrag om Emner, som særligt maate antages at interesserer Kvinder, og efter Foredraget drak man kaffe. Foreningen tæller nu 76 medlemmer.

 

 

 • Forkvinde Fru Rossing

  Hendes fulde navn var Josefa Hulda Wiger Rossing.
  Hun blev født 14.4 1874 i Kristiania (Oslo) i Norge,og hun var døv, hvorfor hun blev opdraget på Frk. Rossings døveskole Kristiania
  Men mener,at hun muligvis blev adopteret af fru Rossing-navnet kunne tyde på det.men det er ikke blevet verificeret. Josefa døde i 1948.
  Josefa blev gift med Knud Ove Albert( søn af murermesterA.N Schioldann) i 5.9.1905.
  Knud Ove Alberts fader:
  Albert Nicolai Schioldann (født 21. januar 1843 i København, død 23. februar 1917) var murermester og justitsråd, der grundlagde Schioldanns Stiftelse i København for de midler, han havde tjent som bygmester. Han var meget optaget af at hjælpe de døve. (Han havde en døv søn, assistent i Københavns kommune Ove Schioldann)
  Han var søn af arkitekt og murermester J.N. Schioldann og hustru f. Christensen. Han var inspektør ved Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Louises Stiftelse, medlem af bestyrelsen for Arbejdshjemmet for døvstumme Piger og for Døvstummeforeningen af 1866, æresmedlem af Døvstummeforeningen af 1866, i kirkebestyrelsen for De Døvstummes Menighed og formand for bestyrelsen for Schioldanns Stiftelse. Han var Ridder af Dannebrog.

 • Sekretær Fru Becker

  Fru Margrethe Becker blev gift med Carl Becker, han var kordegn i De Døves kirke fra 1904 til sin død den 21 juli 1941.
  Margrethe var også organist i Kirken

 • Viceformand: Fru. Jensen. bestyrelsen: Fru Olga Larsen og Fru A. Madsen

  Vi har ingen billeder af to døve.

Sysforeningen

Sysforeningen hos De Døves Kirken 1905

Kvindeforeningen holdt baser hvert år, og de indsamlede penge blev brugt til købe bleer, erstatningsmælk, babytøj m.m til fattige og enlige mødre, men skulle også dække rejseudgifterne for at kvinderne kunne komme til foreningen.Samtidig med at kvindeforeningen holdt baser, så søgte foreningen om tilskud hos De Døves Kirke til udflugter,som blev af døvespræst Johannes Jørgensens kone, fru Margrethe Jørgensen

 

Sommerhuset "VISTA"

Vista fra årgang ca. 1949

Kvindeforeningens første annonce i smaablade for Døvstumme i 1949 står der følgende:

"Trængende kvinder med små børn under 7 år kan få gratis ophold. 14 dage, når de enten anbefales af søster Ruth eller frk. Danielsen.Sundhed for både mødre og børn må forlanges".Senere i september 1949 skrev Kvindeforeningens sekretær Sopie Nicolaisen i smaablade for Døvstumme:Vi havde i alt 19 voksne og 9 børn på ferie, deraf tre mødre og 5 børn gratis. Det var en fryd at se de små blege børn blive brune og rødkindede, og sikken appetit selv til havregrøden.

Men senere blev sommerhuset også åben for andre gæster mod betaling.

Farvel Vista

Administrator for Vista

1949 - 1957  Laura Rasmussen

1957 - 1987  Eskild Friehling

1987 - 1996  Jørgen Lerche

1996 - 2006  Erik Geisler

2006 - 2016  Knud Søndergaard

Udlejningsansvarlig for Vista

1949 - 1961  Laura Rasmussen

1961 - 1996  Grethe Rasmussen

1996 - 1997  Døveforeningen 1866

1997 - 2005  Lis Rasmussen

2005 - 2014  Inge Rydicher

2014 - 2016  Dancenter

2016 - 2016  Vista solgt